Vilkår

Forsendelse

Når du registrerer deg som kunde og bestiller ei vare, vil du motta ei stadfesting på e-post. Bestillinger som kjem før kl.12 blir sende i løpet av den neste dagen. Viss det er notert at verket skal til innramming vil det ta 7-12 dagar før det er klart til levering. Kunde vil få beskjed når vara er utsendt og betaling med korttrekk vil bli fullført ved forsendelse.

Vara blir sendt heim til deg på tryggaste måte via Postnord. Me har fastpris på frakt, dersom anna ikkje er opplyst i verksskildringa.

Du har ein angrefrist på kjøpet i samsvar med kjøpslova. Lov om opplysningsplikt og agrerett kan du lasta ned her. Vara, som må vera utan skade, skal då sendast tilbake i original-emballasjen. Har du spesialbestilt verk, eller fått verk innramma etter eige val, og anna ikkje avtala, gjeld ikkje retur på desse verka.

Om du skulle lura på noko undervegs, tar kontakt med oss i Galleri Giga (Galleri 2.0 AS).
Tel. +47 96011567 eller send oss ein e-post på adressa post@gallerigiga.no
Postnord sender ut ein e-post/sms ved postinnlevering, dette gjer at du kan spora pakken på www.postnord.no.

Dersom verket blir skadd ved levering skal dette snarast bli meldt til galleriet og helst på ankomstdagen via e-post. Det er viktig at du gir ei fullstendig melding til oss på eventuelle skadar som er oppstått. Ser du at emballasjen er skadd ved leveringstidspunktet så skal du òg melda dette direkte til den som du kvitterer ut pakken av.

For uavhentede pakkar / brev (ved feks post oppkrav) som blir sende i retur (ikkje blir løyst ut) blir kunde fakturert for frakt/returfrakt og dessutan service honorar pålydande 500kr eks.mva.

Galleri Giga (Gallar 2.0 As) betaler ikkje returfrakt for kunde slik at viss kunde sender oss ein pakke i retur vil kostnaden komma kunde og ikkje galleriet eller kunstnaren. Unntak er viss varet har feil eller manglar som ikkje kjem fram i nettbutikken.

Reklamasjon
Før feil blir meld til sel, bør kunden undersøka om feilen skuldast forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjera at produktet ikkje fungerer slik selgar har beskrive at det skal gjera, må kunden melda dette til Galleri Giga (Galleri 2.0 AS) slik at galleriet kan setja i verk tiltak for avhjelp. Kunden mistar retten sin til å gjera ein mangel gjeldande dersom han ikkje gir selgar melding innan rimeleg tid etter at han oppdaga eller burde oppdaga mangelen.

Salgsvilkår

1. Salgsvilkår
Seljar / Formidler av kunst på vegner av kunstnaren
Firmanavn: Galleri 2.0 AS Markedsføringsnavn: Galleri Giga
Kontaktadresse: Osen 2, 5411 Stord
E-post: post@gallerigiga.no
Telefonnummer: + 47 960 11 567

Organisasjonsnummer:921400306 MVA
Kjøper er den personen som gjer bestillingen. For å handla i nettbutikken vår må du vera over 18 år.

2. Salsvilkår
Her gir vi deg ei oversyn over salsvilkåra våre.

Når du registrerer deg som kunde og bestiller ei vare, vil du motta ei stadfesting på e-post. Me vil ikkje trekke betaling før vara er bekrefta på lager hjå oss og sendt til deg. Angrerettskjema vil du få tilsendt lenke til i e-post frå oss.
Alle betillingene som blir mottatte før kl. 12 blir betente i løpet av same dag. (kvardagar). Innramming vil ta 7-12 dagar ekstra.
Prisen på kunstverk og frakt vil komma tydeleg fram. Avgifta på 5% BKH (Bildende Kunstneres Hjelpefond) er inkludert i prisen (Står som eiga utredning inne i kvart verk). 5 % BKH Gjelder berre kunstverk med pris over 2000,-.
Vi sender varer med Postnord. Du vil motta eit informasjon om sendinga på sms frå Postnord. Galleri Giga har fastpris på frakt, dersom anna ikkje er beskrive i verksskildringa. Eigne satsar gjeld alltid for varer sendt til utland.
Kunstverk (bilde, skulptur og store delar av kunsthåndtverkssortimentet) som blir selt via oss er signerte og nummererte av kunstnaren. Unntaket kan vera interiørartiklar og kort, dette er oppgitt i skildringa av verket. Vi formidlar kunst på vegne av kunstnaren og vi sel ikkje reproduksjonar. Kunstverk er eigedommen til kunstnaren inntil verket er betalt.
Viss bestillingen er over 35 kg vil vi kontakta dykk før varet blir sendt, for å bli samd om type frakt.
Du har 14 dagars angrefrist på kjøpet i samsvar med kjøpslova. Les med om angrefrist nedst på sida.
Treng du hjelp eller meir opplysningar ta kontakt med Galleri Giga (Galleri 2.0 AS) mobil: +47 960 11 567 eller epost: post@gallerigiga.no

Om angrefrist:
Forbrukar kan gå frå avtalen utan å oppgi nokon grunn innan 14 dagar etter at tenesteytar har oppfylt opplysningsplikta si iht. angrerettloven og varet og angrerettskjema er mottatt, eller etter 1 år dersom opplysningar om angreretten ikkje er gitt. Forbrukar må gi melding til tenesteytar dersom angreretten blir nytta. Fristen blir sedd på overhalde dersom meldinga er send innan utløpet til fristen. Det blir ikkje stilt formkrav til meldinga, men denne bør av bevismessige årsaker vera skriftleg. Dersom vilkåra for angrerett er oppfylt, pliktar tenesteytar å tilbakeføra alle faktiske kostnader som er belasta forbrukar. Returkostnader må likevel forbrukar bera, med mindre tenesteytaren har misligholdt avtalen eller tjenseteyteren i samsvar med avtalen har levert ei erstatningsvare, fordi den bestilte vare ikkje var tilgjengeleg. Send aldri varer i retur i postoppkrav. Har du spørsmål kan du kontakta oss på e-mail: post@gallerigiga.no

3. Priser
Prisane, som er oppgitt i nettbutikken er utan 5 % lovpålagt kunstavgift for kunstverk over kr.2000,-. Mva pliktige varer som gåveartiklar osb. er prisar inkluderer meirverdiavgift. Alle verk der det er krav om kunstavgift, har ei eiga kolonne det vert spesifisert kva den totale kostnaden blir, dette vil du få opp inne i kvart verk, og i kassen. 
Opplysningar om dei totale kostnadene kjøparen skal betala, inklusive alle avgifter og leveringskostnader (kunstavgift, frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med vidare) og dessutan spesifisering av dei enkelte elementa i totalprisen, blir gitt i bestillingsløysinga før bestilling er gjort. (Vareleveransar og kostnader ved sending til utlandet, Svalbard og Jan Mayen vil bli spesifisert i eigen e-post og ved eigen avtale med Galleri Giga (Galleri 2.0 As). Prisar vert oppgitt i norske kroner( Kr/kroner).

Galleri Giga (Galleri 2.0 As) formildar kunst på vegner av kunstnaren og kunstverk er eigedommen til kunstnaren inntil vara er betalt.

4. Avtaleinngåing
Avtalen er bindande for begge partar når kjøparens bestilling er bekrefta mottatt av formidlaren. Galleri Giga (Galleri 2.0 As) øyremerker seg retten til å kansellera ein bestilling og endra prisar på verk til ei kvar tid, då verka ikkje er i eiget til galleriet, men kunstnaren eig verket. Vi øyremerker oss rett til leveringsnekt på alle varer med bakgrunn i prissvingingar og lagersituasjon.

5. Ordrestadfesting
Når galleriet har mottatt kjøparens bestilling, skal seljaren utan ugrunnet opphald bekrefta ordren ved å senda ei ordrestadfesting til kjøparen. Det blir anbefalt at kjøparen kontrollerer at ordrestadfestinga stemmer overeins med bestillingen med omsyn til tal, varetype, pris osb. Er det ikkje samsvar mellom bestillingen og ordrestadfestinga, bør kjøparen ta kontakt med Galleri Giga (Gallei 2.0 AS) så snart som mogleg tlf. 960 11 567 eller epost: post@gallerigiga.no

6. Betaling
Alle prisar er oppgitt i norske kroner eks. frakt, med mindre anna uttrykkeleg er nemnt.
Vi tilbyr betaling via Bambora her kan du velge å betale slik det høver best for deg.

1) Betaling med kort visa/mastercard

2) Betaling med Vipps

3) Betaling med faktura/delbetaling

 

Ønsker de firmaavtale med Galleri Giga (Galleri Giga 2.0 AS) ta kontakt med galleriet via e-post: post@gallerigiga.no

7. Levering m.v.
Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må sjåast på som rettleiande. Med leveringstid blir meint tidspunkt for tilkomme av varer til lageret vårt. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kjem i tillegg før innlevering av sendinga til transportør. Når tid er oppgitt i tal dagar, blir meint kvardagar og befrakters tid kjem alltid i tillegg.

8. Risikoen for vara
Risikoen for vara går over på kjøparen når tingen er overtatt av kjøparen i samsvar med
avtalen. Viss leveringstida er kommen og kjøparen lèt vere å overta ei vare som er stilt til
hans eller rådveldet hennar etter avtalen, har kjøparen likevel risikoen for tap eller skadde som
skylder eigenskapar ved varet sjølv.


9. Angrerett
Kjøperen kan angra kjøpet av varet etter angrerettslovens avgjerder. Angrerett
inneber at kjøparen utan grunn kan returnera varet til galleriet sjølv om det ikkje er nokon
mangel ved han og sjølv om han ikkje er levert.

Kjøparen må gi selgar melding om bruk av angreretten innan 14 dagar etter at vara, dei
anbefalte opplysningane om angreretten og angrerettsskjema er mottatt. Mottar kjøparen
angreskjema og dei nødvendige opplysningane på eit seinare tidspunkt enn ved levering av
vara, byrjar angrefristen å gå frå den dagen kjøparen mottar angrerettsskjema og
opplysningane. Har kjøparen ikkje mottatt tilstrekkeleg informasjon eller angrerettsskjema, vil
angrefristen likevel gå ut 3 månader etter at vara er mottatt. Galleriet sender angrerettskjemat til kjøparen via epost i samband med ordrestadfestinga. Dersom kjøparen ikkje har fått informasjon om angrerett i det heile, vil fristen vera 1 år.»

Meldingen frå kjøpar til selgar om bruk av angreretten bør av bevisomsyn vera skriftleg
(angrerettsskjema, e-post, telefaks eller brev), og han må innehalda opplysningar om
korleis kjøparen vil returnera vara til selgaren.

Ved bruk av angreretten må vara leverast tilbake til galleriet innan rimeleg tid. Galleriet er
forplikta til å tilbakebetala heile kjøpesummen til kjøparen innan 14 dagar frå den dagen
selgaren mottar vara eller henteseddel eller vara er stilt til rådveldet til selgaren. Galleriet
kan ikkje fastsetja gebyr for bruken til kjøparen av angreretten, men selgaren kan krevja at
kjøparen skal betala kostnadene for retursendinga.

Kjøparen kan undersøka produktet før han eller ho angrar på kjøpet. Vara må likevel
kunna leverast tilbake til selgaren i same stand og mengde som den var i då
kjøparen mottok han. Kjøparen bør senda vara tilbake til selgaren i originalemballasjen og forsikra.

10. Undersøking av vara
Når kjøparen mottar vara, blir det anbefalt at han eller ho i rimeleg utstrekking undersøker
om den er i samsvar med bestillingen, om den har vorte skadd under transporten eller om
han elles har manglar.
Viss vara ikkje samsvarer med bestillingen eller har manglar, må kjøparen melda frå til
selgaren ved reklamasjon jf. punktet til kontrakten 11.

11. Reklamasjon ved mangel og frist for å melda krav ved forseinking
Dersom det gjeld ein mangel ved vara, må kjøparen innan rimeleg tid etter at han eller
ho oppdaga ho, gi selgaren melding om at han eller ho vil påkalla seg mangelen.
Fristen kan aldri vera kortare enn to månader frå det tidspunktet då forbrukaren oppdaga
mangelen. Reklamasjon må likevel skje seinast to år etter at kjøparen overtok vara. Dersom
vara eller delar av han er meint å vara vesentleg lengre, er reklamasjonsfristen fem år.
Ved forseinking må krav rettast selgar innan rimeleg tid etter at leveringstida er kommen og
vara ikkje er levert.

12. Rettane til kjøparen ved forseinking
Dersom galleriet ikkje leverer vara eller leverer han for seint i samsvar med avtalen mellom
partane, og dette ikkje skylder kjøparen eller forhold på kjøparens side, kan kjøparen i samsvar med reglane i kapittelet i forbrukarkjøpslova 5 etter omstenda halda
kjøpesummen tilbake, krevja oppfyllelse eller heva avtalen.

Galleri Giga (Galleri 2.0 AS) eig ikkje kunstverka, men selger kunst på vegner av kunstnarane. Alle kunstverk er eigedommen til kunstnaren inntil dei er betalte.

Oppfyllelse: Dersom galleriet ikkje leverer vara på leveringstidspunktet, kan kjøparen
halda fast på kjøpet og setja ein rimeleg tileggsfrist for oppfyllelse frå selgaren. Kjøparen
kan likevel ikkje krevja oppfyllelse dersom det gjeld ein hindring som galleriet ikkje
kan overvinna eller dersom oppfyllelse vil medføra ein så stor ulempe eller kostnad for
8 Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m. § 8.

13. Rettane til kjøparen ved mangel
Dersom vara har ein mangel og dette ikkje skylder kjøparen eller forhold på kjøparens side,
kan kjøparen i samsvar med reglane i forbrukarkjøpslova kapittel 6 etter omstenda
halda kjøpesummen tilbake, velja mellom retting og omlevering, krevja
avtalen heva og erstatning frå selgaren.
Retting eller omlevering: Dersom vara har ein mangel, kan kjøparen krevja at
kunstnaren / galleriet rettar mangelen eller omleverer tilsvarande vare. Galleriet kan motsetja seg
kravet til kjøparen dersom gjennomføringa av kravet er umogleg eller valdar galleriet eller kunstnaren urimelege kostnader.
Galleriet skal gjera rettingen eller omleveringen innan rimeleg tid. Retting eller
omlevering skal gjerast utan kostnad for kjøparen, utan risiko for at kjøparen ikkje får
dekt utlegga sine og utan vesentleg ulempe for kjøparen. Galleriet / Kunstneren kan ikkje gjera
meir enn to forsøk på retting eller omlevering for same mangel, med mindre det
gjeld særlege grunnar som gjer at ytterlegare forsøk er rimeleg.
Sjølv om kjøparen verken krev retting eller omlevering, kan galleriet tilby retting
eller omlevering dersom dette skjer utan opphald. Dersom galleriet sørger for slik
retting eller omlevering, kan kjøparen ikkje krevja prisavslag eller heving.
Galleri Giga (Galleri 2.0 AS) har ikkje rett til å forandra prisar utan kunstnarens samstykke.
Heving: Kjøparen kan heva avtalen, unntatt når mangelen er
uvesentleg.

14. Rettane til selgaren ved kjøparens mislighold
Dersom kjøparen ikkje betaler eller oppfyller resten av pliktene etter avtalen, og dette ikkje
skylder galleriet eller forhold på selgarens side, kan galleriet i samsvar med reglane i
forbrukarkjøpslova kapittel 9 etter omstenda halda vara tilbake, krevja oppfyllelse
av avtalen, krevja avtalen heva samt erstatning frå kjøparen. Galleriet kan òg etter
omstenda kunna krevja renter ved forseinka betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikkeforskuddsbetalte uavhentede varer.

Oppfyllelse: Dersom kjøparen ikkje betaler, kan galleriet halda fast på kjøpet og krevja at
kjøparen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er vara ikkje levert, taper galleriet sin
rett dersom dei ventar urimeleg lenge med å fremma kravet.
Heving: Ved vesentleg betalingsmislighold eller anna vesentleg mislighold frå kjøper,
kan galleriet heva avtalen.
Galleriet kan òg heva kjøpet dersom kjøparen ikkje betaler innan ein rimeleg
tilleggsfrist for oppfyllelse som galleriet / kunstnaren har fastsett. Galleriet kan likevel ikkje heva
medan tilleggsfristen går, med mindre kjøparen har sagt at han eller ho ikkje vil betala.
Erstatning: Galleriet eller kunstnaren kan krevja erstatning frå kjøparen for økonomisk tap han eller
ho lir som følgje av kontraktsbrudd frå kjøparens side jf. forbrukarkjøpslovas §46.
Renter ved forseinka betaling/inkassogebyr: Dersom kjøparen ikkje betaler
kjøpesummen i samsvar med avtalen, kan galleriet krevja renter av kjøpesummen etter
lov om renter ved forseinka betaling. Ved manglande betaling kan kravet, etter
føregåande varsel, bli sende til inkasso, og kjøparen kan då bli halde ansvarleg for
gebyr etter lov om inkassoverksemd og annan inndrivning av forfalne pengekrav.
Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kjøparen lèt vere å
henta ubetalte varer, kan galleriet fakturera kjøpar med eit gebyr på kr 500 + frakt
tur/retur. Gebyret skal maksimalt dekka galleriets / det faktiske utlegget til kunstnaren for å levera vara til kjøparen. Eit slikt gebyr kan ikkje belastast kjøparar under 18 år.

15. Garanti
Garanti som blir gitt av kunstnaren, gir kjøparen rettar i tillegg til dei rettane kjøparen allereie har etter ufravikelig lovgivning. Ein garanti inneber dermed
ingen avgrensingar i retten kjøparen har til reklamasjon og krav ved forseinking eller manglar
etter punkt 12 og 13.

16. Personopplysningar
Med mindre kjøparen samtykker til noko anna, kan galleriet berre innhenta og lagra dei
personopplysningane som er nødvendig for at galleriet skal kunna gjennomføra forpliktingane
etter avtalen. Personopplysningane til kjøpar under 15 år kan ikkje innhentast med mindre
selgaren har samtykke frå foreldre eller føresette. Personopplysningane til kjøparen skal berre
utleverast til andre viss det er nødvendig for at galeriet skal få gjennomført avtalen med
kjøparen, eller i lovfesta tilfelle.
9 Lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forseinka betaling.
10 Lov av 13. mai 1988 nr. 26 om inkassoverksemd og annan inndrivning av forfalne pengekrav.
11 Gebyr kan ikkje krevjast personar under 18 år då desse ikkje kan stifta gjeld jf. vgml. § 2.
12 Sjå lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysningar.

Viss galleriet vil nytta personopplysningane til kjøparen til andre formål, til dømes til å
senda kjøparen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført
avtalen, må galleriet innhenta samtykket til kjøparen ved avtaleinngåinga. Galleriet må gi
kjøparen informasjon om kva personopplysningane skal brukast til og om kven som skal
bruka personopplysningane. Samtykket til kjøparen må vera frivillig og avgivast ved ei aktiv
handling, til dømes ved avkrysning.
Kjøparen skal enkelt kunna kontakta galleriet, til dømes pr telefon eller e-post dersom
han eller ho har spørsmål om bruken til seljaren av personopplysningar eller viss han eller ho
ønsker at galleriet slettar eller endrar personopplysningane.

17. Konfliktløysing
Partene skal freista å løysa eventuelle tvistar i minnelighet. Kjøparen kan ta kontakt med
Forbrukarrådet for å få bistand i ein eventuell tvist med selgaren. Dersom minneleg løysing ikkje
blir oppnådd etter mekling i Forbrukarrådet, kan partane skriftleg attrå at Forbrukarrådet
fremmar tvisten for Forbrukartvistutvalet.13 Vedtak av Forbrukartvistutvalet er rettskraftig
fire veker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partane, ved innsendelse av
stevning til Forbrukartvistutvalet, bringe vedtaket inn for tingretten.
13 Sjå lov av 28. april 1978 nr. 18 om behandling av forbrukartvistar.